Õppetöö

VÕTA


VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) eesmärk on väärtustada õppija kõiki teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist. VÕTA toetab elukestvat õpet ja mobiilsust haridussüsteemi ning tööturu vahel.

VÕTA võimaldab õpingud kiiremini ja sihipärasemalt läbida, vältides juba omandatu kordamist ning keskendudes uute oluliste teadmiste-oskuste omandamisele.

VÕTA on vabatahtlik ja protsessi algataja on VÕTA taotleja. Taotleja ülesanne on oma varasemate omandatud teadmiste ja kogemuste kriitiline hindamine ja seostamine õppekava õpiväljunditega. VÕTA taotleja esitab nõuetekohase taotluse koos vajaliku tõendusmaterjaliga õppeinfosüsteemi Tahvel.

VÕTA nõustaja informeerib taotlejat kehtivast korrast ja nõuetest ning nõustab õppijat taotluse ettevalmistamisel. 

VÕTA taotlusi hindab hindamiskomisjon, mis hindab varasemate õpingute ja/või töökogemuse käigus omandatud oskusi ja teadmisi samaväärselt õppekavas ettenähtud vormis omandatud õpiväljunditega. VÕTA hindamiskomisjoni koosolekud toimuvad vastavalt saabunud taotlustele jooksvalt. Taotleja esitab taotluse üldjuhul enne, kui vastav õppeaine/moodul algab. VÕTA hindamiskomisjoni otsus tehakse taotlejale teatavaks 30 päeva jooksul.

Täpsem info:
Õppekorralduseeskiri, vt Eeskirjad, p.1
Archimedese juhend taotlejale

Töökogemuse eneseanalüüsi vorm

Juhend TAHVEL õppinfosüsteemis VÕTA taotluse esitamiseks
 

Lisamaterjal:

VÕTA taotlejale -https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31326-VOTA-taotlejale

VÕTA hindajale - https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31324-VOTA-hindajale

VÕTA nõustajale - https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31325-VOTA-noustajale

Video 1

Video 2

 

Kontakt:
Reet Ronk (VÕTA nõustaja)
Tel 613 5483, reet.ronk@merekool.ee 
 

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) eesmärk on väärtustada õppija kõiki teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist. VÕTA toetab elukestvat õpet ja mobiilsust haridussüsteemi ning tööturu vahel.

VÕTA võimaldab õpingud kiiremini ja sihipärasemalt läbida, vältides juba omandatu kordamist ning keskendudes uute oluliste teadmiste-oskuste omandamisele.

VÕTA on vabatahtlik ja protsessi algataja on VÕTA taotleja. Taotleja ülesanne on oma varasemate omandatud teadmiste ja kogemuste kriitiline hindamine ja seostamine õppekava õpiväljunditega. VÕTA taotleja esitab nõuetekohase taotluse koos vajaliku tõendusmaterjaliga õppeinfosüsteemi Tahvel.

VÕTA nõustaja informeerib taotlejat kehtivast korrast ja nõuetest ning nõustab õppijat taotluse ettevalmistamisel. 

VÕTA taotlusi hindab hindamiskomisjon, mis hindab varasemate õpingute ja/või töökogemuse käigus omandatud oskusi ja teadmisi samaväärselt õppekavas ettenähtud vormis omandatud õpiväljunditega. VÕTA hindamiskomisjoni koosolekud toimuvad vastavalt saabunud taotlustele jooksvalt. Taotleja esitab taotluse üldjuhul enne, kui vastav õppeaine/moodul algab. VÕTA hindamiskomisjoni otsus tehakse taotlejale teatavaks 30 päeva jooksul.

Täpsem info:
Õppekorralduseeskiri, vt Eeskirjad, p.1
Archimedese juhend taotlejale

Töökogemuse eneseanalüüsi vorm

Juhend TAHVEL õppinfosüsteemis VÕTA taotluse esitamiseks
 

Lisamaterjal:

VÕTA taotlejale -https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31326-VOTA-taotlejale

VÕTA hindajale - https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31324-VOTA-hindajale

VÕTA nõustajale - https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31325-VOTA-noustajale

Video 1

Video 2

 

Kontakt:
Reet Ronk (VÕTA nõustaja)
Tel 613 5483, reet.ronk@merekool.ee