Õppetöö

VÕTA


VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) eesmärk on väärtustada õppija kõiki teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist. VÕTA toetab elukestvat õpet ja mobiilsust haridussüsteemi ning tööturu vahel.

VÕTA võimaldab õpingud kiiremini ja sihipärasemalt läbida, vältides juba omandatu kordamist ning keskendudes uute oluliste teadmiste-oskuste omandamisele.

VÕTA on vabatahtlik ja protsessi algataja on VÕTA taotleja. Taotleja ülesanne on oma varasemate omandatud teadmiste ja kogemuste kriitiline hindamine ja seostamine õppekava õpiväljunditega. VÕTA taotleja esitab nõuetekohase taotluse koos tõendusmaterjaliga ettenähtud tähtajaks. Taotlusi saab esitada õppeaasta jooksul 15. septembriks ja 15. veebruariks. Taotlused tuleb esitada läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL.

VÕTA nõustaja informeerib taotlejat kehtivast korrast ja nõuetest ning nõustab õppijat taotluse ettevalmistamisel. 

VÕTA taotlusi hindab hindamiskomisjon, mis hindab varasemate õpingute ja/või töökogemuse käigus omandatud oskusi ja teadmisi samaväärselt õppekavas ettenähtud vormis omandatud õpiväljunditega. VÕTA hindamiskomisjoni koosolekud toimuvad kahel korral aastas: vahetult pärast 15. septembrit ja 15. veebruari. VÕTA hindamiskomisjoni otsus tehakse taotlejale teatavaks 30 päeva jooksul.

Täpsem info:
VÕTA kord
Archimedese juhend taotlejale
 

Kontakt:
Reet Ronk (VÕTA nõustaja)
Tel 613 5483, reet.ronk@merekool.ee 
 

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) eesmärk on väärtustada õppija kõiki teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist. VÕTA toetab elukestvat õpet ja mobiilsust haridussüsteemi ning tööturu vahel.

VÕTA võimaldab õpingud kiiremini ja sihipärasemalt läbida, vältides juba omandatu kordamist ning keskendudes uute oluliste teadmiste-oskuste omandamisele.

VÕTA on vabatahtlik ja protsessi algataja on VÕTA taotleja. Taotleja ülesanne on oma varasemate omandatud teadmiste ja kogemuste kriitiline hindamine ja seostamine õppekava õpiväljunditega. VÕTA taotleja esitab nõuetekohase taotluse koos tõendusmaterjaliga ettenähtud tähtajaks. Taotlusi saab esitada õppeaasta jooksul 15. septembriks ja 15. veebruariks. Taotlused tuleb esitada läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL.

VÕTA nõustaja informeerib taotlejat kehtivast korrast ja nõuetest ning nõustab õppijat taotluse ettevalmistamisel. 

VÕTA taotlusi hindab hindamiskomisjon, mis hindab varasemate õpingute ja/või töökogemuse käigus omandatud oskusi ja teadmisi samaväärselt õppekavas ettenähtud vormis omandatud õpiväljunditega. VÕTA hindamiskomisjoni koosolekud toimuvad kahel korral aastas: vahetult pärast 15. septembrit ja 15. veebruari. VÕTA hindamiskomisjoni otsus tehakse taotlejale teatavaks 30 päeva jooksul.

Täpsem info:
VÕTA kord
Archimedese juhend taotlejale
 

Kontakt:
Reet Ronk (VÕTA nõustaja)
Tel 613 5483, reet.ronk@merekool.ee